އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާއަކަށް ދެ ރުފިޔާ ބަހަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފި

2019 ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީ އަށް ލިބުނު ފައިދާއިން މޫނުމަތީ އަގު ފަސްރުފިޔާގެ ހިއްސާ އަކަށް ދެ ރުފިޔާ ބަހަން އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީ އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އިއްޔެ ބޭއްވި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން އެކުންފުނީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ތަފާސް ހިސާބު ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު އެކުންފުންޏަށް ޓެކުހަށް ކެނޑުމަށްފަހު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 53.3 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއާއެކު ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރަށް ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި މޫނުމަތީ އަގު ފަސް ރުފިޔާގެ ހިއްސާ އަކަށް ދެ ރުފިިޔާ ބަހާގޮތަށް ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަށް ހުށަހެޅުމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ލިބޭނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ނޯޓިސްގައި ބަޔާންކުރާ ބުކް ކްލޯޒިން ތާރީހުގެ ނިޔަލަށް ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ދާރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާާ!

Share on email
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on facebook

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ