ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

އެލްޖީއޭގެ ނައިބް ރައީސަކަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ ބޯޑުގެ ނައިބް ރައީސަކަށް މުހައްމަދު މާހިރު އީސަ އިންތިހާބް ކުރައްވައިފި އެވެ.

އެލްޖީއޭ ބޯޑުގެ ނައިބް ރައީސަކަށް މާހިރު އިންތިހާބް ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި އެ ބޯޑުގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ. މާހިރަކީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ހާއްސަ ގާނޫނު 2020 ގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ލޯކަލް ގަވަވެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑު އަލުން އެކުލަވާލައްވައި އެ ބޯޑަށް ހަތް ބޭފުޅަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އައްޔަނު ކުރައްވާފަ އެވެ.

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ތަސްދީގު ކުރައްވާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެ އިސްލާހުގައި ވާގޮތުން އެލްޖީއޭއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަތް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެލްޖީއޭއަށް އައްޔަން ކުރާ މެމްބަރުން ނަކީ މިހާރު ދައުލަތުން މުސާރަދޭ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެއް ނަމަ އެނާއަށް އިތުރު މުސާރައެއް ދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ގާނޫނުން އެލްޖީއޭއަށް ގިނަ ބާރުުތަކެއް ވަނީ ދީފައެވެ. އެގޮތުން ވަގުތީ އިންތިޒާމްގެ ސަބަބުން ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި ކައުންސިލް އިދާރާ ހިންގާނެ އުސޫލުތައް ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ 15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެލްޖީއޭއިން އެކުލަވާލާ ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެއެވެ.

އަދި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ އެލްޖީއޭ އިންނެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާާ!

Share on email
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on facebook

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ