ފޮޓޯ: ވަން އޮންލައިން

1000 ދުވަސްވީއިރު ގިނަ މައްސަލަ ބަލާ ނުނިމޭ ކަމަށް ބުނެ، ރޮޒައިނާގެ ނުރުހުން އޭސީސީއަށް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި ގިނަ މައްސަލަތައް 1000 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީއިރުވެސް ބެލިފައިނުވާތީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު، އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

މިއަދު މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީއަށް އޭސީސީ ވަނީ ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ. ކޮމިޓީގައި އޭސީސީއިން ވަނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ގޮތާއި މަސައްކަތައް ހޭދަކުރާ ވަގުތާ ބެހޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

އެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގައި ހުރި ބައެއް ކަންކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނުނިންމައި ލަސްކުރާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

މިއަދު މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީއަށް އޭސީސީ ވަނީ ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ. ކޮމިޓީގައި އޭސީސީއިން ވަނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ގޮތާއި މަސައްކަތައް ހޭދަކުރާ ވަގުތާ ބެހޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

އެ ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގައި ހުރި ބައެއް ކަންކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ނުނިންމައި ލަސްކުރާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ.

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ އޭސީސީއަށް އަލަށް މެމްބަރުން އައްޔަނު ކުރެވުނު ފަހުން އަންނަ މައްސަލަތައް އަވަސް ކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ބޮޑެތި މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މުހިންމު މައްސަލަތަކަށް އިސްކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާާ!

Share on email
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on facebook

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ