ވަކި ހާލަތެއްގައި އިސްތިއުނާފަށް 30 ދުވަސް ދޭ ބާބަށް އަމަލުކުރަން ޕީޖީ އަންގަވައިފި

ކާރިސާއެއްގެ ހާލަތުގައި ނުވަތަ ގައުމުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލެއް އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ހާލަތުގައި މަތީ މަރުހަލާގު ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަން، ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް އަންގަވައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކުރީ މާޗު 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޕީޖީ ޝަމީމް މިއަދު ވިދާޅުވީ، އެ އިއުލާނާ ގުޅިގެން، އާންމު ސިއްހަތުގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅިގެން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އާންމު އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް ދައުވާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައުވާކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް ދަތިވެފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްއިން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް19 ފެތުރެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އެބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ބަލި ފެތުރުމުގެ ބިރު އޮތްކަމަށާއި، ހެކިބަސް ދޭންތިބި މީހުންވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ހާޒިރުވުމުގެ ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށާއި، ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ނުވަތަ މީހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކަށް ހާޒިރުވުމުގައި ފުލުހުންނަށާއި ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މުޅި ރާއްޖޭގައި އުވައިލަންދެން، ނުވަތަ ޕީޖީ އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅަންދެން، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ 1-203 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އިން، ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިދީފައިވާ އިހްތިޔާރުގެ ދަށުން، އެއިހްތިޔާރު ބޭނުންކުރުމަށް ޕީޖީ ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ ގާނޫނުގެ ނަވާވީސް-1 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ތަހުގީގުކުރުމާއި ދައުވާކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތަކަށް އަމަލު ކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް އެންގުމުގައިވެއެވެ.

ނަވާވީސް-1 ވަނަ ބާބުގައި ބުނެފައި ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ގާނޫނަކުން ބާރުލިބިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް ނުވަތަ ކާރިސާގެ ހާލަތެއް އިއުލާންކޮށް، އަދި އެ ހާލަތު ދެމިއޮތުމުގެ ސަބަބުން، އަދި އެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ރަށާއި ސަރަޙައްދުގައި ރައްކާތެރިކަން އޮތް މިންވަރަށާއި ނުވަތަ އެ ހާލަތުގައި ކަންކަން މަނާކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، ގާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގާނޫނަކުން ބާރުލިބިދީފައިވާ ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތުތައް ހިންގެން ނެތްނަމަ، އެ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ހާއްސަ އިޖުރާއަތުތަކަށް، އެ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން އަމަލުކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ބާބުގައި ބުނެފައި ވަނީ ކާރިސާގެ ހާލަތުގައި ގާނޫނު ބުނާ މުއްދަތުގައި މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށާއި ދައުވާ އުފުލުމަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތަކެއް ހުރިނަމަ ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލަށް އެމައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އިތުރު 60 ދުވަސް ދޭން ނިންމިދާނެ ކަމަށެވެ. އާންމު ހާލަތުގައި މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ލިބޭނީ 30 ދުވަހެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާާ!

Share on email
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on facebook

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ