ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑަށާއި ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކޮށްފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ބޯޑަށާއި ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

އެ ބޭންކުން ބުނީ ބޯޑަށް އާ މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރީ އެ ބޭންކުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއަށް ފަހު ބޭއްވި ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ބޯޑަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ

ޗެއާޕާސަން: ސަނާ މަންސޫރު

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު އަދި ސީއީއޯ: ޓިމޮތީ ސޮޔާ

ބޯޑު ޑިރެކްޓަރު: އައިޝަތު ނޫރައްދީން

ބޯޑު ޑިރެކްޓަރު: ޖުވައިރިޔާ ސައީދު

ބޯޑު ޑިރެކްޓަރު: ނަޖީމް އިބްރާހިމް ޒަކަރިއްޔާ

ބޯޑު ޑިރެކްޓަރު: ހުސައިން ތައުފީގު އަލީ

ބޯޑު ޑިރެކްޓަރު: އަބްދުﷲ ހަސަން

އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ބޯޑަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވަނީ:

މުހައްމަދު އަބްދުއް ސައްތާރު

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު

އަހުމަދު މުހައްމަދެވެ.

މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވި ބީއެމްއެލްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 26 ރުފިޔާ ބަހަން ފާސްކޮށްފައި އެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާާ!

Share on email
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on facebook

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ