އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު ނިމި، ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކަކާއި ގުޅިގެން މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ، އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު ނިމި ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤު ނިމި ދަޢުވާކުރަން ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ.

“ޕީޖީގެ މަޝްވަރާއާއެކު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ދަނީ ކުރަމުން”. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު އެއްޗެއް ފުލުހުން ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

އަލީ ވަހީދުގެ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެ ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ބަލައި ނިންމާފައިވާއިރު، އެ މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް 15 މީހެއްގެ ބަޔާން ނަގާފައި ވެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ވަނީ އަލީ ވަހީދާއި ސުވާލުކޮށްފައެވެ، އޭނާ ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުވެސް ބަލައި ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

އަލީ ވަހީދުގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައި ވަނީ، އޭނާ މިނިސްޓަރު ކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ދާދިފަހުން މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ސީދާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހާއި ބައްދަލުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުންނެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ރައީސް ވަނީ އަލީ ވަހީދު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް އަންގަވާފައެވެ. ނަމަވެސް އަލީ ވަހީދު އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއުފާ ނުދެއްވުމުން ފަހުން ވަނީ މިނިސްޓަރ ކަމުން ވަކިކޮށްފައެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާާ!

Share on email
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on facebook

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ