މޮރިޝަސް އިން އީއީޒެޑްގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ހިލާފެއް އޮވެގެންނެއް ނޫން، އެހެން މަގްސަދެއް ހާސިލްކުރަން: އޭޖީ

ރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ އިގްތިސާދީ ހާއްސަ ސަރަހައްދާއި ކޮންޓިނެންޓަލް ޝެލްފްގެ ބައުންޑަރީ ކަނޑައަޅައިދޭން އެދި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ ޓްރައިބިއުނަލް (އިޓްލޮސް) އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން އުޅެނީ އިމުގެ މައްސަލާގައި ރާއްޖެއާ ޚިލާފެއް އުފެދިގެން ނޫން ކަމަށާއި ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ލިބިފައިވާ ހައްގުގުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފައި އެހެން މަގްސަދެއް ހާސިލްކުރުމަށް ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިޓްލޮސް އަށް ޑިސެމްބަރު 18، 2019 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ، މޮރިޝަސް އާއި ރާއްޖޭގެ އެކްސްކްލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އީއީޒީ) ފުށުއަރާތީ އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭން އެދި އެވެ. އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އެކުލަވައިލި ޗެމްބަރު އިއްޔެ އައްޔަންކޮށް މިއަދު އަޑުއެހުންތައް ފަށާފައި ވާއިރު ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބަންޑާރަ ނައިބު ވިދާޅުވީ މިއީ ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލުކުރެވެން އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު މޮރިޝަސް އިން އިޓްލޮސް އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޗާގޮސް އައިލެންޑްސްގެ ސިޔާދަތީ ބާރު ލިބިގެންވަނީ މޮރިޝަސް އަށް ކަމަށް މި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ކަނޑައަޅަން ކަމަށެވެ.

“މޮރިޝަސް އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތާ ދެމެދު އޮތް މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމަށް، މިކަން [ރާއްޖެ އާއި މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ މައްސަލަ] ޓްރައިބިއުނަލް އަށް ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމީތީ ހިތާމަކުރަން. ރާއްޖެ އަށް ވަންނަން ޖެހިފައި މި ވަނީ ރާއްޖެއިން އުފެއްދި މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަކަށް ނޫން،” ރިފްއަތު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބަންޑާރަ ނައިބު ވިދާޅުވީ މޮރިޝަސްގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލާގައި މޮރިޝަސްއާ އެކަނި މަޝްވަރާކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ކުރިން ބުނެފައި ވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ޗާގޮސްގެ ސިޔާދަތީ ބާރު ނުވަތަ އެ ރަށްތަކުގެ ސަރަހައްދަށް ބަސް ބުނުމުގެ ބާރު އޮތީ މޮރިޝަސް އަށް ކަމެއް ނުވަތަ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކަމެއް ކަނޑައެޅިފައި ނެތުމުން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، ރާއްޖޭން ރާއްޖޭން މިގޮތަށް ބުނާތީ، ރާއްޖެ އަކީ އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކަށް ތާއީދުކުރާ ގަައުމެއް ކަމަށް މޮރިޝަސް އިން ސިފަކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ އިންސާފެއް ނޫން ކަމަށް ރިފްއަތު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޗާގޮސް އަކީ އައްޑޫގެ ދެކުނުން އޮންނަ، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ހަތް އަތޮޅެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ރަށްތަކެކެވެ. މި ރަށްތަކުގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު އިނގިރޭސި ވިލާތާއި މޮރިޝަސްއާ ދެމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް އޮންނަނީ މައްސަލަޖެހިފަ އެވެ. އައްޑޫގެ ދެކުނުން ރާއްޖެއާ އެންމެ ގާތުގައި އޮންނަ ޑިއެގޯ ގާސިއާ (ފޯޅަވަހި) އަކީ ވެސް ޗާގޮސްގެ ރަށެކެވެ. އެއީ އިނގިރޭސި ވިލާތުން އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހިންގަން ކުއްޔަށް ދީފައި އޮންނަ ރަށެކެވެ.

އިޓްލޮސް އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ދެ ގައުމުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ޔޫއެންގެ ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީން ލާޒިމްކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މި އިޖުރާއާއާތު ފުރިހަމަވެފައި ނެތް ކަމަށް ވެސް ރިފްއަތު ވިދާޅުވި އެވެ. އިޓްލޮސް އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި އޮތް ސަަރަހައްދު ބެހުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ގައުމުން މަޝްވަރާކޮށް އެކަމަށް ބިނާކޮށް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނުފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައިކަން މުއާހަދާ އިން އެނގޭ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މޮރިޝަސް އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭން ފާހަގަކުރި އިޖުރާއީ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމެވެ. ރާއްޖޭން ބުނަމުންދަނީ ޓްރައިބިއުނަލް އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިޖުރާއާއާތުތައް ފުރިހަމަނުކޮށް ކަމަށެވެ.

ހިއްސާ ކުރައްވާާ!

Share on email
Share on google
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on twitter
Share on facebook

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ