ވަތަންގެ ބަހުސް

ކުލި ނުދެއްކި ބިކަވަނީ… ހައްލަކީ ކޮބާ؟

މާލޭގައި ކުއްޔައް އުޅޭ މީހުން ކުލި ނުދެއްކިގެން މަގުމަތިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ދަނީ ފެންމަތިވަމުން. އެމީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން. ސުވާލަކީ އެކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބޭރު ނުކުމަށް އެދުން އެކަނިތޯ؟ މިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ކޮބައިތޯ؟ ތިބޭފުޅުންގެ ހިޔާލަކީ ކޮބާތޯ މިކަމަށް!

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ބަހެއްވެސް ދެއްވަވާ!