ވަތަންގެ ބަހުސް

މަޖިލިސް މެމްބަރުން ކޮބާ؟

ކޮވިޑް19 ގައި މުޅި ގައުމު ހަލަބޮލިވެފައިވާއިރު ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ތިއްބެވި މަޖިލިސް މެމްބަރުން ހަބަރެއް ނުވެގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފިއެވެ. ގިނަ މެމްބަރުންގެ އެއްވެސް ހަބަރެއް ނުވާތީ ސުވާލު އުފައްދާއިރު މިކަމަށް ތިބޭފުޅުންގެ ހިޔާލަކީ ކޮބަައިތޯ؟ ތިބޭފުޅުންގެ އަޑު އެ މެމްބަރުންނަށް އިއްވަން އެބަޖެހޭ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ބަހެއްވެސް ދެއްވަވާ!