ވަތަންގެ ބަހުސް

ކޮވިޑް19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން އޮންލައިންކޮށް ޑރ ދެއްކުން ކިހިނެއްވާނެ؟

ކޮވިޑް19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން އޮންލައިންކޮށް ޑރ ދެއްކުން ކިހިނެއްވާނެތޯ؟ މިހާރު އާދައިގެ ހުމެއް ޖެހުނަސް ކޮންމެ މީހަކު މިދަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް. ދާއިރު އެމީހާ ގައިގައި ވައިރަސް ނެތް ކަމުގައިވިޔަސް މިބައްދަލުވަނީ އެކި ތަންތަނުން އައިސް ތިބޭ ބަލި މީހުންނަށް. ކުރިން ނުޖެހި ހުރި މީހަކަސް އެތަނުން ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް. އެހެންވީމާ އޮންލައިން ކުލިނިކް ހަދައިގެން ޑރ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ކިހިނެއްވާނެބާ؟ މިކަމުގައި ތިބޭފުޅުންގެ ހިޔާލަކީ ކޮބާ؟

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ބަހެއްވެސް ދެއްވަވާ!