ވަތަންގެ ބަހުސް

މުވައްޒަފުންނަށް ބައެއް ރިޒޯޓްތަކުން އަމަލު ކުރި ގޮތާއި މެދު ބުނަނީ ކީކޭ؟

ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މިހާތަނަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ ވަރަށް ގަޔާވެ ވަރަށް ލޯތްބާއި އެކުގައެވެ. އެހެނަސް ކޮރޯނާ ފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއް އައުމާއިއެކު އެބޭފުޅުގެ ޤުރުބާނީ ހަނދާން ނައްތާލާ ބައެއް ރިޒޯޓްތަކުން އަމަލު ކުރި ގޮތް އެއީ ވަރަށް ދެރަވަރެވެ. ރިޒޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް މިއަށްވުރެ ރަނގަޅު ގޮތެއް މަހުޖަނުން ހިނގާ ރިޒޯޓްތަކުން ހަދައިދޭންޖެހެއެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ހިޔާލުގައި އެފަދަ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ބަހެއްވެސް ދެއްވަވާ!