ކެޓަގަރީ: ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްގަފޫރު

ޓެގް: ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްގަފޫރު

Tag: ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްގަފޫރު

ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްގަފޫރު